"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402D อาคารสิรินธร หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Minitab เบื้องต้น สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรม Minitab และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐานพร้อมฝึกปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/