"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมสารสนเทศการใช้ระบบการจัดการ การฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานระบบการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การใช้งานและการพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณนัฐพร ยะโสวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง ระบบการจัดการการฝึกงาน คุณวิภาสินี ทองสังข์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ แนะนำขั้นตอนการส่งเอกสารการฝึกงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน 

[ ภาพกิจกรรม ]

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/