"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

        เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเอก โดยมีหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ เข้าร่วมชี้แจงแนะนำในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานและแนะนำภาพรวมในการเลือกสาขาวิชา

[ ภาพกิจกรรม ]

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/