"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ในการประเมินหน่วยงานของตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป้นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/