"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร มีบุคลากรสายสนับสนุนทุกฝ่ายร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอแผนกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ S1-S6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และร่วมแสดงความคิดเห็นในแผนปฏิบัติการแต่ละฝ่าย ทั้งนี้รองคณบดีแต่ละฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/