"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-401 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสืบสายน้ำบางปะกง” ให้กับนักเรียนในโครงการ “นักสืบสายน้ำ” จากโรงเรียนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อีกทั้งได้รับความรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง โดยมีกิจกรรมฐานปฏิบัติการ ๕ ฐาน ได้แก่ ๑. ฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ๒. ฐานการวิเคราะห์ฟอสฟอรัส ๓. ฐานการวิเคราะห์ไนโตเจน ๔. ฐานการวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำ ๕. ฐานการวิเคราะห์แพลงตอนพืชและสัตว์ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการ ดร. กรประภา กาญจนะ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กล่าวต้อนรับ 


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/