"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมี ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และ อ.เจนวิทย์ นวลแสง กรรมการ มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เข้าร่วมชี้แจงและให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งนำคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอนของคณะ และรับฟังสรุปผลการประเมิน 


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/