"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ โดยคณะวิทยาศาสตร์รับเป็นศูนย์อบรมในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๘-๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

       มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชาและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

       ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/