"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ณ ห้อง SD-105 อาคารสิรินธร โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำการดำเนินงานของฝ่ายฯ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และคุณรัฐกาล จันทรศร นักวิชาการศึกษา แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุนและประเภททุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้รู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ทราบถึงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งนี้ ดร.อรรณพ แก้วขาว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ ดร.สมคิด อินเทพ อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]

 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/