"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดโครงการ

       โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมฐานปฏิบัติการ ๓ ฐาน ได้แก่ ๑.ฐานเคมี โดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย ๒. ฐานชีววิทยา โดย ดร.สลิล ชั้นโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๓. ฐานฟิสิกส์ โดย อาจารย์ชัยณรงค์ แต้พานิช ภาควิชาฟิสิกส์ และการบรรยายพิเศษ “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดำริ” โดย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น


[ ภาพกิจกรรม ]

 

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/