"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท Solution Center จำกัด จัดโครงการบรรยายวิชาการ “การใช้งานโปรแกรม Minitab เบื้องต้น” ให้กับบุคลากร นิสิตและผู้สนใจ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยมีคุณชลทิชา จำรัสพร ผู้จัดการด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์ บริษัท Solution Center จำกัด เป็นวิทยากร และอาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา หัวหน้าโครงการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและเปิดการอบรม


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/