"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ (S1-S6) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีบุคลากรทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วม โดยกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ วัน คือ

       กิจกรรมที่ ๑: การจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ S1-S6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีการรายงานผลของแผนงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และการอภิปรายผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ S1–S5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ

       กิจกรรมที่ ๒: หารือแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ S1-S6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องคณบดี ชั้น ๕ อาคารสิรินธร โดยคณะผู้บริหาร

       ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


[ ภาพกิจกรรม ]

 


 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/