"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง UAD-201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีในระดับต่างๆ และเกียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่นตามลำดับ ดังนี้

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑ ทุน ได้แก่

            - น.ส.มาลีวัลย์     กวางแก้ว                        สาขาวิชาคณิตศาสตร์        เกรดเฉลี่ย ๓.๔๖

            - น.ส.สุภัสสรา     กิตติพิทยากุล                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   เกรดเฉลี่ย ๓.๓๗

            - น.ส.สุชาดา       บุตราวงศ์                        สาขาวิชาฟิสิกส์             เกรดเฉลี่ย ๓.๓๕

            - นายพัสกร         อนันต์กฤตภาส                  สาขาวิชาคณิตศาสตร์        เกรดเฉลี่ย ๓.๒๓

            - น.ส.สุภานันท์    พลบูรณ์                          สาขาวิชาจุลชีววิทยา        เกรดเฉลี่ย ๓.๒๓

            - น.ส.สุณิฏา        สายเบาะ                        สาขาวิชาเคมี                เกรดเฉลี่ย ๓.๑๕

            - น.ส.สุทธินันท์    เภาแก้ว                          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   เกรดเฉลี่ย ๓.๑๔
            - นายปีติภัทร       ชูวงษ์                           สาขาวิชาวาริชศาสตร์         เกรดเฉลี่ย ๓.๑๒

            - น.ส.แก้ว          อินแช่มชื่น                      สาขาวิชาชีววิทยา            เกรดเฉลี่ย ๓.๑๒

            - นายเอกพันธุ์     จิรัฐิติกุล                          สาขาวิชาเคมี                 เกรดเฉลี่ย ๓.๑๐

            - น.ส.ดวงใจ        ทศพร                           สาขาวิชาชีวเคมี              เกรดเฉลี่ย ๓.๑๐

         ๒. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๑๐ ทุน ได้แก่

            - น.ส.พรปวีณ์      สุขพงษ์ไทย        ปี ๓       สาขาวิชาชีววิทยา             เกรดเฉลี่ย ๓.๙๖

            - นายธันชกร       สุวรรณเจียรมณี    ปี ๓       สาขาวิชาสถิติ                  เกรดเฉลี่ย ๓.๘๐

            - น.ส.กิติมา        สิริวิบูลย์โกวิท      ปี ๔       สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ย ๓.๗๗

            - น.ส.ณัฐชา        ศรีจันทร์ทอง       ปี ๓       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   เกรดเฉลี่ย ๓.๗๔

            - น.ส.นันท์นภัส    ชุมศรี                 ปี ๔       สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ย ๓.๖๔

            - น.ส.มัชฌิมา      คมขา                 ปี ๓       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   เกรดเฉลี่ย ๓.๖๔

            - น.ส.ณัชชา        แดงประเสริฐ       ปี ๔       สาขาวิชาจุลชีววิทยา          เกรดเฉลี่ย ๓.๖๓

            - น.ส.ณัชชา        เต็มนุช               ปี ๓       สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ย ๓.๖๒

            - น.ส.ศิรินทิพย์    เพชรโรจน์           ปี ๔       สาขาวิชาชีววิทยา             เกรดเฉลี่ย ๓.๖๑

            - น.ส.อาภาพรรณ ฉลองจันทร์         ปี ๓       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   เกรดเฉลี่ย ๓.๕๙

 

            ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประเภทผู้มีความสามารถการเรียนดีเด่น (ทุนต่อเนื่อง) ดังนี้

            ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๓ คน ได้แก่

                        - น.ส.ชลธิชา       แตงไทย                         สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐

                        - น.ส.มันฑนา      วุธวงศ์                            สาขาวิชาจุลชีววิทยา          เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐

                        - น.ส.รัชชากร     เลิศชนะวงษ์                    สาขาวิชาเคมี (เปลี่ยนสถานะจากนิสิตภาคพิเศษ)         เกรดเฉลี่ย ๓.๐๒

            ๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนิสิตที่สมัครและได้รับการคัดเลือก จำนวน ๗ คน ได้แก่

                        - น.ส.ศิรพร         เจริญชัยกุล                     สาขาวิชาคณิตศาสตร์

                        - นายฤทธิเดช      ทิพย์คำวัน                       สาขาวิชาเคมี

                        - น.ส.นิสรีน        มิตรอำพันธ์                     สาขาวิชาชีววิทยา

                        - น.ส.จารุวรรณ    ภักดีมี                            สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

                        - น.ส.นภัสสร      ทนุวงศ์                           สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

                        - น.ส.นันทิกานต์  สว่างศรี                          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                        - นายเกียติศักดิ์   ศรีวิชา                            กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

           

            ทุนการศึกษาโครงการปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผลการเรียนรวมสูงสุดและผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

            ๑. นิสิตที่มีผลการเรียนรวมสูงสุด ๔ รายวิชา จำนวน ๑ ทุน ได้แก่

                        - น.ส.รุ่งระวี        กล้ากสิกกรณ์                  สาขาวิชาชีวเคมี

            ๒. นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน ได้แก่

                        - นายธนพล        เกียรติโชคอนันต์              กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

            ๓. นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดในสาขาวิชาเคมี จำนวน ๒ ทุน ได้แก่

                        - นายฉัตรชกานต์   คำทองเขียว                  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

                        - นายภาคภูมิ       บุญปั้น                           สาขาวิชาเคมี

            ๔. นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๑ ทุน ได้แก่

                        - นายณัฐภัทร      เตชเบญจรงค์                   สาขาวิชาชีวเคมี

            ๕. นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดในสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน ๑ ทุน ได้แก่

                        - น.ส.จิราพร       ปิยาวรานนท์                    สาขาวิชาชีวเคมี

 

                        และเกียรติบัตรสำหรับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในฐานะนักกิจกรรม

            ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และกรรมการกิจการนิสิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

 

[ ภาพกิจกรรม ]

 

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/