"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “DNA biosensor : basic research to innovation” ให้แก่บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ DNA biosensor : basic research to innovation และการนำไปใช้ประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย


[ ภาพกิจกรรม ]

 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/