"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือในพิธีเปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center) ในรูปแบบโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network : TSEN) ณ ห้องแกรนฮอลล์ ชั้น๑ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานร่วม ๑๖ แห่ง ได้แก่
๑.ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.                        ๒.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓.มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                    ๔.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                            ๖.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗.มหาวิทยาลัยนเรศวร                                      ๘.มหาวิทยาลัยบูรพา
๙.มหาวิทยาลัยมหิดล                                       ๑๐.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑๑.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                 ๑๒.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๓.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                ๑๔.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๕.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๑๖.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน
โดยที่สมาชิกเครือข่ายจะร่วมมือกันดำเนินงานโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของศูนย์เครื่องมือภายในประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา ๕ ปี 
      ทั้งนี้ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “National Quality Infrastructure : เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยาย “ประโยชน์ของความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของประเทศ” โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน และที่ปรึกษาฝ่ายบริหารศูนย์เครื่องมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรับฟังการเสวนา “บทบาทของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อสนับสนุน Thailand 4.0” โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืช คุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช CEO บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณอังคณา รัตนสุขสกุล ผู้ชำนาญการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

 

[ ภาพกิจกรรม ]

 

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/