"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม ๒๒๕ คน เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติ อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

       โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดำริ” โดย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ และกิจกรรมฐานปฏิบัติการ ๖ ฐาน ได้แก่ ๑. ฐานวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดย ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ ๒. ฐานเคมี โดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย ๓. ฐานเกมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยนายรัฐกาล จันทรศร ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๔. ฐานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมีประยุกต์) โดย ดร.สลิล ชั้นโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๕. ฐานฟิสิกส์ โดย อาจารย์ชัยณรงค์ แต้พานิช ภาควิชาฟิสิกส์ และ ๖. ฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย คุณวรนาฏ จงโยธา ภาควิชาจุลชีววิทยา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

 

[ ภาพกิจกรรม ]

 

 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/