"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

        เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ ๑๕ มหาวิทยาลัย ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั่น ๓ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

       สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน ผลักดันให้การทำวิจัยด้านดังกล่าวเป็นไปอย่างมีทิศทาง โดยมี ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประธานในพิธี) ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พร้อมอธิการบดีหรือผู้แทนมหาวิทยาลัย ทั้ง ๑๕ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนาม

 

[ ภาพกิจกรรม ]

 

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/