"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ภาควิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรม "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ภาควิชาฟิสิกส์"  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402D อาคารสิรินธร โดยเชิญคุณมนธนา  กัลยาณสุโข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ลดการใช้ทรัพยากร  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นแนวทาง หนึ่งในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะที่ทันสมัย และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาในการขับเคลื่อนสู่ความเป็น Smart University 

ข่าวโดย   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  ถาวรธิรา
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/