"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและเสริมสร้างความรักสามัคคีและมีน้ำใจ เกิดความภาคภูมิใจในคณะ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ สแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย

 

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/