"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวม ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำชมห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย

 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/