"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการโครงการสร้างหน่วยงาน ภารกิจหลัก และการปรับโครงสร้างภายในของสำนักงานเลขานุการ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/