"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-506ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษานิสิต และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสอบถามหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ดำเนินการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/