"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณโดยรอบอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานของแต่ละภาควิชา และกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้า มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทำให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/