"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทราบถึงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายและทุนการศึกษา และ ผศ.ดร. ทรงกลด สารภูษิต กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/