"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และการลงทะเบียนเรียน และ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา แนะนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/