"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab ให้กับผู้สนใจทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ประธานหน่วยฯ และคณะ เป็นวิทยากร


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/