"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก คุณเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญระดับ ๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักเกณฑ์กรอบแนวคิดและเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ” และ “ตัวอย่างและแนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ ๑-๕ พร้อมทั้งนำเสนอ เพื่อวิพากษ์ และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/