"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ในการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชี้แจงการดำเนินโครงการและมอบหมายงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ผู้เข้าร่วมจะส่งผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/