"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร และค่ายฝึกอบรมหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้การจัดทำกิจกรรมอย่างมีระบบ ฝึกเขียนโครงการโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตเป็นว่าที่บัณฑิตอันพึงประสงค์ และเข้าใจบทบาทของนิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้จัดทำแผนและวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วย

       พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและบรรยาย “กิจกรรมนิสิตในมุมมองของผู้บริหาร” ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา บรรยาย บทบาทของนิสิตต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พบปะนักกิจกรรม และนายรัฐกาล จันทรศร นักวิชาการศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับกับขั้นตอนการจัดโครงการและแบ่งกลุ่มวางแผนกำหนดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนแผนฯ จากนั้นเดินทางไปยังค่ายฝึกอบรมหาดยาวฯ เพื่อเข้ากิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างภาวะผู้นำ กิจกรรม Walk Rally โดยทีมวิทยากรทหารของค่ายฯ โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ/ ความล้มเหลวในการจัดกิจกรรม และแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม เพื่อศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดและวางแผนร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะต่อไป 


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/