"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ ( SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๒ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน OP (Organization Profile) องค์กร ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต หัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้าน OP ขององค์กรได้


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/