"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

   เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-201 อาคาร ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๑ : การจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย “การบรรยายบทนำ และ เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN)” ทั้ง นี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  ให้ เป็นไปในแนวปฏิบัติและทิศทางเดียวกันและสามารถนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายในของส่วนงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วน งาน และระหว่างเครือข่ายประกันฯ โดยทั้งนี้มีบุคลากรจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และคณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมด้วย

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/