"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิต รวมถึงบุคลากรและอาจารย์ อีกทั้งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร นิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตเข้าร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียง


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/