"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

    คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการเรียนวิทย์ติดทะเล ให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจถึงการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ได้รู้จักและเตรียมพร้อมในการปรับตัวในได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการลดจำนวนนิสิตที่พ้นสภาพอีกด้วย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ "ตามรอยนักวิจัยไปขั้วโลก" โดย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ การบรรยายพิเศษ "จากชีวิตมัธยม สู่รั้วสีเหลืองในถิ่นเทาทอง" โดย ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ ๕ สาขาวิชาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมฐาน Open House ทางด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุข ๖๑ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พบปะพูดคุยและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/