"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนเรียนดีระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการศึกษาดูงานหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปากน้ำประแสร์ ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ แนะนำการเตรียมตัวในการบรรยาย (Oral presentation) และการทำ Presentation (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดย Prof.Dr.Ronald Beckett วิทยากรพิเศษประจำคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง อาจารย์ภาควิชาเคมี การบรรยาย Basic statistic for Study Surveys หลักสถิติเบื้องต้นเพื่อการสำรวจ โดย ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ การบรรยาย Marine Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล โดย ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา การบรรยาย Solar System Phenomenon (ปรากฏการณ์ระบบสุริยะ) โดย ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย และ ดร.กุลนารี วงค์ราช อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ การปลูกป่าและเก็บข้อมูลในระบบนิเวศป่าชายเลน (ทุ่งโปรงทอง) การสำรวจระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ โดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย กลุ่มที่ ๒ โดย ดร.สามารถ สายอุต กลุ่มที่ ๓ โดย ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ กลุ่มที่ ๔ โดย ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย คอยแนะนำการสรุปเนื้อหาและจดบันทึกกิจกรรม


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/