"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติทาง วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้

       กิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่มเข้ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ กลุ่ม โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ๑. กลุ่มคณิตศาสตร์ โดย ดร.ชาติไทย ไทยประยูร ๒. กลุ่มชีววิทยา โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ ๓. กล่มฟิสิกส์ โดย อ.ชัยณรงค์ แต้พานิช และ ๔. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ โดย ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์  การทัศนศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา/ เยี่ยมชมและสำรวจชายหาดบางแสน และฟังการบรรยายพิเศษ “ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ในอ่าวไทยตอนบน”  วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/