"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข”  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) โดยมีฐานกิจกรรม Science Show จำนวน ๓ ฐาน ได้แก่ ฐานผักผลไม้เปลี่ยนสี ฐานเรือดำน้ำมันลอยน้ำ และฐานน้ำอัดลมเรืองแสง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์กิจกรรมทดลองจากชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ และเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทำการทดลองและปฏิบัติได้จริง


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/