"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ ตำรา ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย “เบื้องหลังการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” และ “แนวทางการเขียนประกอบการสอน เอกสารคำสอน  หนังสือและตำราทางวิทยาศาสตร์”  ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเขียนและจัดทำเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ ตำรา และเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ ตำรา เพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการหรือใช้ในการเรียนการสอนได้

 

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/