"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยา ศาสตร์ (CL) และ ศูนย์กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในโครงการ วมว. ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำหน่วยงานต่างๆ ของคณะ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร

 

[ ภาพกิจกรรม
 

 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/