"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

     ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ประสงค์จะส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความ สามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยจัดให้มีศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน ๑๔ ศูนย์ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์ สอวน. ทั้ง ๑๔ ศูนย์ รับดำเนินการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมจากศูนย์ สอวน.เข้า ร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ณ ห้อง CL-101 อาคาร ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานกล่าวเปิด  ผศ.ดร.เอก รัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการแข่งขัน และ อ.บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ

       มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสาขาๆ ละ ๖ คน จาก ๑๔ ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่

       ๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ๒. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ๓. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       ๔. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       ๕. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

       ๖. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ๗. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       ๘. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       ๙. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๑๐. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ๑๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ๑๒. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

       ๑๓. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

       ๑๔. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

       เพื่อ พัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพ ของตนเองให้สูงขึ้น ที่สำคัญโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยา ศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนของชาติมีความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

 

[ ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด / ทัศนศึกษา (อาจารย์) / ทัศนศึกษา (นักเรียน) / งานสังสรรค์ / พิธีปิด ]
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/