"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       บุคลากรและนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๘ (The 8th Science Research Conference) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นความร่วมมือของ เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ๔ มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ได้นำเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย

       ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นภาพการจัดการประชุมฯ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

 

 

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/