"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรม  เรื่อง “หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณวัชระ วงศ์เกิดสุข นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และ โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข ภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง ภาควิชาชีววิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสาร และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/