"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-203 อาคาร ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗/๒๕๕๘) โดย น.ส.นพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ และทีมงาน สังกัดฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย มอก.๒๖๗๗ และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้มีบุคลากรจากงานส่งเสริมการวิจัย สำนักบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมด้วย


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/