"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

    ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคาร สิรินธร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นในเรื่องการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตร่วมกัน และรวบรวมประเด็นความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับเผยแพร่แนวปฏิบัติแก่ บุคลากรต่อไป โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ดำเนินการแลกเปลี่ยนและสรุปประเด็นความรู้

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/