"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หัวข้อเรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นบน cloud computing” โดย วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยา ศาสตร์ เรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับช่วยในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้ เรียนกับผู้สอนด้วย


[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/