"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ อ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร จากภาควิชาชีววิทยา และครูผู้สังเกตการณ์ นางสาวราตรี หาญนอก จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ จำนวน ๖ คน ได้แก่ นางสาวชาลิสา เจริญศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม, นางสาวแพร ลักขณะวิสิฎฐ์ โรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์, นางสาวภาวรินทร์ สรรเพ็ชร์ โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย ชลบุรี, นายกฤฎมุข สาระกูล โรงเรียนชลราษฏรอำรุง, นายพีรวัส จิรโรจน์วัฒน โรงเรียนชลราษฏรอำรุง และนายภาวัต เลิศมงคล โรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

       ๑. รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวชาลิสา เจริญศิริ และนางสาวภาวรินทร์ สรรเพ็ชร์

       ๒. รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวแพร ลักขณะวิสิฎฐ์, นายพีรวัส จิรโรจน์วัฒน และนายภาวัต เลิศมงคล

       ๓. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ได้แก่ นางสาวชาลิสา เจริญศิริ

       ๔. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของศูนย์โรงเรียนขยายผล ได้แก่ นางสาวแพร ลักขณะวิสิฎฐ์ 

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/