"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน ๒๕ แห่ง รวมทั้งหน่วยงานที่ปรึกษาประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นการให้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงบทบาทถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของแต่ละสถาบัน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียนอย่างมี ระบบกลไกที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

       โดยในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทย สิริเมธี จังหวัดระยอง และงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ Sikhara Plago Resort จังหวัด ชลบุรี และวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุม

 BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/