"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

   ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-506 อาคาร สิรินธร เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของแต่ละสาขาวิชาเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตภาคพิเศษ แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนของแต่ละสาขา 

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/