"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ งานการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจสอบเงินทดรองจ่าย จากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นการตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบว่าคณะได้ปฏิบัติทางการเงินถูกต้องตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงิน มีความถูกต้องสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภท และสรุปผล รวมทั้งรายงานผลทางการบัญชี ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ตรวจสอบการบริหารและการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบว่าคณะได้บริหารและดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประหยัด ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความคล่องตัว และอุปสรรคในการดำเนินงาน


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/