"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยาย เรื่อง “ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถัมภ์) การทัศนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน, ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ, เรือหลวงจักรีนฤเบศร และการปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน รวมถึงได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึก และกล่าวปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/