"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ใน ๖ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ซึ่งบรรจุใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือ เทา-งาม ได้รับการอบรม เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการสร้างเครือข่ายการวิจัย รวมถึงบทบาทของคณาจารย์ใหม่ในการบริการวิชาการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน การบริหารจัดการและการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์อย่าง ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนทัศน์และเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้า ในวิชาชีพของคณาจารย์ใหม่ สร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม สู่บุคลากรใหม่ และสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือเทา-งาม

 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/